เทคโนโลยีการแยกที่แตกต่างกัน

การแยกเฟสของเหลวและของแข็งออกจากของเหลวมีหลายวิธี เทคโนโลยีที่นิยมมากที่สุดสองเทคโนโลยีคือการแยกหมุนเหวี่ยงและการกรอง เครื่องแยกส่วนแบบแกนนอนและเครื่องเยกส่วนแบบจาน (หรือที่เรียกว่าเครื่องหมุนเหวี่ยง) ทั้งคู่เป็นเครื่องแยกหมุนเหวี่ยง ในหลายกระบวนการมีการใช้ทั้งเครื่องแยกส่วนแบบแกนนอนและเครื่องแยกส่วนแบบจานและตัวกรองถูกใช้ในหลายกระบวนการในขั้นตอนที่เตกต่างของกระบวนการหรือแม้กระทั่งใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลการแยกที่ต้องการ

เครื่องแยกส่วนแบบแกนนอนจะกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากสารละลายหรือของเหลวที่มีความเข้มข้นของของแข็งสูง รวมทั้งแยกของเหลวสองเฟสที่มีความหนาแน่นต่างกันโดยใช้แรงเหวี่ยง

เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจานใช้แรงเหวี่ยงเพื่อแยกของเหลวที่มีความเข้มข้นของของแข็งต่ำและมีขนาดอนุภาคค่อนข้างเล็กออก เหมาะสำหรับการแยกของเหลวสองเฟสและเฟสของแข็ง

ตัวกรองด้วยเยื่อโดยทั่วไปจะใช้กับของแข็งที่มีความเข้มข้นต่ำและใช้จับอนุภาคที่เล็กที่สุด โดยทั่วไปตัวกรองด้วยเยื่อจะกำจัดอนุภาคที่มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอนในของเหลวที่มีปริมาณของแข็งไม่เกิน 5%

ช่วงการใช้งานของแต่ละเทคโนโลยี

  • เครื่องแยกส่วนแบบแกนนอน (ของเหลวที่มีของแข็ง 15% ขึ้นไป + ขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 10 ไมครอน)
  • ตัวกรอง (ของเหลวที่มีปริมาณของแข็งไม่เกิน 5% + ขนาดอนุภาคเล็กกว่า 1 ไมครอน)
  • เครื่องหมุนเหวี่ยงแบบจาน (ของเหลวที่มีของแข็งน้อยกว่า 25% + ขนาดอนุภาคระหว่าง 0.1 ไมครอนถึง 150 ไมครอน)
  • ตัวกรองด้วยเยื่อ (ของเหลวที่มีความเข้มข้นของของแข็งไม่เกิน 5% + ขนาดอนุภาคสูงสุด 1 ไมครอน)

separation_technologies_illustration.jpg


ผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร

เทคโนโลยีการแยกส่วนมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม และยาไปจนถึงการเดินเรือและพลังงานไปจนถึงการบำบัดน้ำและของเสีย เทคโนโลยีต่างๆ ใช้ในการแยกของเหลวออกจากของเหลวและของแข็งออกจากของเหลวโดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตสารที่สะอาดขึ้น สามารถนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ และปริมาณขยะที่น้อยลง

separator innovator hiw vignette